Meny
Framside
LINKAR
Kirkens SOS
Tripp Trapp Klubben
Bjørgvin bispedøme
Kyrkja.no
Aktivitetar
Kontaktinfo

DEN NORSKE KYRKJA
Samnanger kyrkjelyd
Hagabakkane 1
5650 TYSSE

Tlf: 56 58 90 10
E-post: post@samnanger.kyrkja.no  


http://samnanger.kirkene.net/img/31_08_2015_Kyrkjer/Samnanger_kyrkje_02_09_2015.png
Kyrkjekontoret ligg i kyrkja på Haga og har til vanleg 
opningstid  man-tys. og tors-fre. frå kl 10.00 - 14.00.
 

Gåver til:   
Kyrkjelydsarbeidet:
3562 50 22043
                         
Trusopplæringa:
3562 07 01910

Haga kyrkje:
3562 71 03172

Ådland kyrkje:
3530 20 80664

Skuleprosjekt i Zambia:
3530 21 38786 

Kyrkjevalet

Den 9. september er den store valdagen til hausten. Då skal ikkje berre kommunestyra veljast, men også sokneråda. No er det slik, at me ikkje har fått inn fleire framlegg til valliste enn den eine som soknerådet står inne for. Dermed vert det såkalla fleirtalsval. Det betyr at det du kan vera med å bestemma, er kven av dei som står på den eine lista som skal veljast inn i soknerådet, og kven som skal vera varamedlemer.

Listeframlegg ved val av sokneråd 9. sept. 2019 – Samnanger sokn:

1. Hilde Maraas Aarvik, 1963, Gjerde
2. Anlaug Røen Hauge, 1947, Rødne
3. Gullborg Marie Kongestøl Aasgaard, 1958, Eikedalen
4. Inger Elisabeth Odland, 1952, Lauvskar
5. Knut Inge Røen, 1950, Rødne
6. Reidun Tunes, 1951, Rolvsvåg
7. Johannes Bruvik, 1976, Ådland
8. Monica Tjønna, 1973, Eikedalen
9. Anne Gerd Tandstad, 1965, Ytre-Tysse
10. Eva Hellevang, 1947, Haga
11. Fred Morten Ervik, 1969, Totland
12. Tor Jellestad, 1962, Reistad

Når valet nærmar seg, vil kandidatane verta presenterte litt meir, både her inne på heimesida og i eit eige valblad. 

Kva gjer dei på?
I kommunar med fleire sokn, har kvart sokn sitt sokneråd. Så har kvar kommune eit fellesråd med representantar frå alle sokna og ein som er vald av kommunestyret. I Samnanger har me berre eit sokn, difor er vårt "fellesråd" soknerådet med ein kommunal representant i tillegg. Me kallar det kyrkjestyre. Desse to råda har ulike oppgåver.

Soknerådet sine oppgåver: 
• Skal "vekkja og næra det kristelege livet i soknet" i følgje kyrkjelova §9 
• Ansvar for strategisk utvikling i kyrkjelyden. 
• Vedtek mål og planar for soknet t.d. trusopplæringsplan, diakoniplan og plan for kyrkjemusikk 
• Organiserer aktivitetar i kyrkjelyden
• Vedtek lokal grunnordning for gudstenestelivet 
• Vedtek føremål for kyrkjeofringar 
• Forvaltar innsamla midlar til lokalt arbeid 
• Har ansvar for bruk av kyrkjene. 
• Førebur saker for kyrkjelydsmøtet 

Kyrkjestyret sine oppgåver: 
• Ivaretek soknet sine interesser i høve til kommunen 
• Har ansvar for bygging, drift og vedlikehald av kyrkjer og gravplassar. (Gravplassen  vert i Samnanger drifta av kommunen.) 
• Er arbeidsgjevar for dei som er tilsette i kyrkja 
• Forvaltar statlege og kommunale tilskot. Styrer planprosessar  
• Skaffar og driv kyrkjekontor. 

  
Av: Bente Dyrøy Bødker   Publisert: 20.05.2019
 

Sjå tidlegare utgåver »
KALENDER
25 August
11:00 Gudsteneste, Ådland kyrkje
01 September
11:00 Gudsteneste i Haga Kyrkje
08 September
11:00 Andre kulturarr. i Haga Kyrkje
15 September
11:00 Gudsteneste i Haga Kyrkje
22 September
17:00 Gudsteneste, Haga kyrkje
29 September
11:00 Gudsteneste i Haga Kyrkje
06 Oktober
11:00 Gudsteneste, Ådland kyrkje
20 Oktober
11:00 Gudsteneste i Haga Kyrkje
27 Oktober
11:00 Gudsteneste, Ådland kyrkje
03 November
18:00 Gudsteneste, Ådland kyrkje

Den Norske Kyrkja
Søk i kirken.no:
  
Linkar
Dagens bibelord
Størst av alt
Kirkesøk
Kundepålogging

Brukarnamn:

Passord:

Copyright © 2015 Samnanger Sokn. Powered by KWeb fra kirkedata.no