Den Norske Kyrkja
Samnanger Sokn
Meny

LINKAR
Råd/Utval

Kontaktinfo

DEN NORSKE KYRKJA
Samnanger kyrkjelyd
Hagabakkane 1
5650 TYSSE

Tlf: 56 58 90 10
E-post: post@samnanger.kyrkja.no  
Facebook:
Kyrkja i Samnanger.

https://samnanger.kyrkja.no/img/31_08_2015_Kyrkjer/Samnanger_kyrkje_02_09_2015.png
Kyrkjekontoret ligg i kyrkja på Haga og har til vanleg 
opningstid  man-fre. frå kl 10.00 - 14.00.
 

Sokneråd og kyrkjestyre
I kommunar med fleire sokn, har kvar sokn sitt sokneråd. Så har kvar kommune eit fellesråd med representantar frå alle sokna og ein som er vald av kommunestyret. I Samnanger har me berre eit sokn, difor er vårt "fellesråd" soknerådet med ein kommunal representant i tillegg. Me kallar det kyrkjestyre.


Soknerådet sine oppgåver:

 • Skal "vekkja og næra det kristelege livet i soknet" i følgje kyrkjelova §9
 • Ansvar for strategisk utvikling i kyrkjelyden.
 • Vedtek mål og planar for soknet t.d. trusopplæringsplan, diakoniplan og plan for kyrkjemusikk
 • Organiserer aktivitetar
 • Vedtek lokal grunnordning for gudstenestelivet
 • Vedtek føremål for kyrkjeofringar
 • Forvaltar innsamla midlar til lokalt arbeid
 • Ansvar for bruk av kyrkjene.
 • Førebur saker for kyrkjelydsmøtet

Kyrkjestyret sine oppgåver:

 • Ivaretek soknet sine interesser i høve til kommunen
 • Bygging, drift og vedlikehald av kyrkjer, og gravplassar (Gravplassen  vert i Samnanger drifta av kommunen.)
 • Er arbeidsgjevar for dei som er tilsette i kyrkja
 • Forvaltar statlege og kommunale tilskot. Styrer planprosessar 
 • Skaffar og driv kyrkjekontor.

Sjå tidlegare utgåver »
KALENDER

søndag 2 mai
Ådland kyrkje
søndag 9 mai
Haga kyrkje
torsdag 13 mai
17:00 Andakt
Tysse bedehus
søndag 16 mai
Haga kyrkje
mandag 17 mai
17:00 Andakt
Sætervika
søndag 23 mai
Ådland kyrkje
søndag 6 juni
Nordviksætra
søndag 13 juni
Haga kyrkje
søndag 27 juni
Ådland kyrkje
søndag 11 juli
Haga kyrkje

Den Norske Kyrkja

Søk i kirken.no:

  
Linkar