Samnanger Sokn

Sokneråd og kyrkjestyre

I kommunar med fleire sokn, har kvar sokn sitt sokneråd. Så har kvar kommune eit fellesråd med representantar frå alle sokna og ein som er vald av kommunestyret. I Samnanger har me berre eit sokn, difor er vårt "fellesråd" soknerådet med ein kommunal representant i tillegg. Me kallar det kyrkjestyre.


Soknerådet sine oppgåver:

 • Skal "vekkja og næra det kristelege livet i soknet" i følgje kyrkjelova §9
 • Ansvar for strategisk utvikling i kyrkjelyden.
 • Vedtek mål og planar for soknet t.d. trusopplæringsplan, diakoniplan og plan for kyrkjemusikk
 • Organiserer aktivitetar
 • Vedtek lokal grunnordning for gudstenestelivet
 • Vedtek føremål for kyrkjeofringar
 • Forvaltar innsamla midlar til lokalt arbeid
 • Ansvar for bruk av kyrkjene.
 • Førebur saker for kyrkjelydsmøtet

Kyrkjestyret sine oppgåver:

 • Ivaretek soknet sine interesser i høve til kommunen
 • Bygging, drift og vedlikehald av kyrkjer, og gravplassar (Gravplassen  vert i Samnanger drifta av kommunen.)
 • Er arbeidsgjevar for dei som er tilsette i kyrkja
 • Forvaltar statlege og kommunale tilskot. Styrer planprosessar 
 • Skaffar og driv kyrkjekontor.

 

 

Sjå tidlegare utgåver »
KALENDER

torsdag 1 desember
19:00 Alfakurs
Haga kyrkje
søndag 4 desember
Haga kyrkje
mandag 5 desember
Haga kyrkje
søndag 11 desember
Ådland kyrkje
mandag 12 desember
Haga kyrkje
onsdag 14 desember
Haga kyrkje
Ådland kyrkje
søndag 18 desember
Haga kyrkje
tirsdag 20 desember
Haga kyrkje
lørdag 24 desember
Samnangerheimen

Den Norske Kyrkja

Søk i kirken.no: